Zbrush To Maya

฿3,500.00

    ผู้สอน : อาจารย์พร ถิรมงคล

    ผู้สอน : อาจารย์ภัทร ถิรมงคล

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนรู้ Workflow การทำงานจาก Zbrush ไปสู่ Maya
เริ่มต้นตั้งแต่การปั้นโมเดล, Retopology, เพิ่มดีเทลทำ Displacement Map, ส่งต่อไปเพ้น Texture ใน SubstancePainter
และกลับมา Rig+อนิเมทใน Maya เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐาน Zbrush และ Maya อยู่แล้วและต้องการต่อยอดทักษะ เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน

Software ที่ใช้ : Maya Zbrush

41 บทเรียนแบบ VDO พร้อมตัวอย่างไฟล์ในการฝึกฝน

เหมาะผู้ที่มีพื้นฐานในคอร์ส Intro To 3D และ Zbrush Basic หรือผู้ใช้ Maya และ Zbrush เป็นอยู่แล้วครับ

Software ที่ใช้ : Maya Zbrush (ลิขสิทธิ์ถูกต้องในนามบริษัท LTI group Co.,Ltd.)

หัวข้อการเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน

การปั้นโมเดล 4 ส่วน 31 บทเรียนดังนี้

● Chapter01-16 : ปั้นโมเดลใน Zbrush

● Chapter17-24 : Retopology และกาง UV

● Chapter24-29 : Displacement Map

● Chapter30-31 : การจัดการไฟล์

การทำ Texture และ ภาพรวมงาน Animation 10 บทเรียนดังนี้

● Chapter01 : เตรียมไฟล์

● Chapter02 : Low-HiRes Mesh

● Chapter03 : SubstancePainter

● Chapter04 : Paint Brush

● Chapter05 : Export Texture

● Chapter06 : Material In Maya

● Chapter07 : Inverse Normal Map

● Chapter08 : Link Texture

● Chapter09 : Eyes Texture

● Chapter10 : Animation

Owl-Cap-01
Owl-Cap-02
Owl-Cap-03
Owl-Cap-04
Owl-Cap-05
Owl-Cap-06
Owl-Cap-07
Owl-Cap-08
Updating…
  • No products in the cart.