รู้จักคอร์สและอาจารย์ของเรา

รู้จักคอร์สและอาจารย์ของเรา

คอร์ส Intro to 3D อาจารย์เอ  Course Rigging and Animation Pre – Class อาจารย์พร & อาจารย์นุค อาจารย์ดั๊ก Mel – script